Board logo

标题: 九阴白骨抓切换黯然销魂掌命令忘了 [打印本页]

作者: dudongdao    时间: 2018-5-15 10:22 AM     标题: 九阴白骨抓切换黯然销魂掌命令忘了

? 马屁神功                │flatter                   │初出茅庐│182.00│182 │
│□九阴白骨爪              │jiuyin-baiguzhao          │初出茅庐│182.00│182 │
│  九阴神功                │jiuyin-shengong           │第二重楼│158.79│182 │
│□千灭银针手              │qianmie-shou              │初出茅庐│182.00│182 │
│□纤云步法                │xianyun-bufa              │初出茅庐│182.00│182 │
│□黯然销魂掌              │xiaohun-zhang             │初学乍练│101.02│182 │
都激发了咋使用不了黯然销魂掌呢

北大侠客行MUD,中国最好的MUD
作者: dudongdao    时间: 2018-5-15 10:23 AM

99年辽宁站,15年想起来玩下现在又都忘了。
作者: ljiuafei    时间: 2018-5-15 10:43 AM

bei none;bei jiuyin-baiguzhao
作者: eblisade    时间: 2018-5-15 11:18 AM

bei了么
作者: dudongdao    时间: 2018-5-15 01:27 PM

好了我用de 是jifa claw none;jifa strike
欢迎光临 北大侠客行MUD论坛 (http://pkuxkx.net/forum/) Powered by Discuz! 7.2